Thông báo Kết luận thanh tra về công tác quản lý, trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thái Phiên

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 26/11/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3545/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông (THPT) Thái Phiên.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Sở GDĐT thông báo kết luận thanh tra như sau:

1. Công tác quản lý tài chính, tài sản

a) Đối với các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020

- Ưu điểm: Nhà trường đã công khai cụ thể các khoản thu đầu năm học cho cha mẹ học sinh; công khai chế độ miễn, giảm học phí, hồ sơ thực hiện miễn, giảm; tiền thu học phí, dịch vụ vệ sinh nộp kịp thời vào Kho bạc để quản lý, sử dụng; chứng từ thu thực hiện theo quy định hiện hành.

- Hạn chế: Tại Công văn số 101A/BC-THPTTPH ngày 09/9/2019 của Trường THPT Thái Phiên về việc nội dung họp cha mẹ học sinh đầu năm có thông báo khoản thu như Học phí tiếng Anh (chương trình xã hội hóa Tiếng Anh) lớp 10, 11 (50.000 đồng/tiết, 200.000 đồng/học sinh/tháng), dịch vụ SMS (60.000 đồng/năm/học sinh); tại biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp vẫn thông báo khoản thu này và bảo hiểm tai nạn (100.000 đồng/học sinh) vào khoản thu đầu năm học là chưa đúng theo Công văn số 2111/SGDĐT-KHTC của Sở GDĐT ngày 22/7/2019 về việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ năm học 2019 - 2020.

b) Đối với công tác quản lý tài chính, tài sản (từ 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019)

- Ưu điểm: Công tác quản lý tài chính tại đơn vị có nhiều tiến bộ so với các năm trước, chủ tài khoản đã chủ động trong việc điều hành thu - chi ngân sách tại đơn vị, cụ thể:

+ Việc chấp hành dự toán ngân sách: Trên cơ sở số liệu thực tế 9 tháng nêu trên, đơn vị đã điều hành dự toán thu - chi ngân sách khá tốt và phù hợp với dự toán giao thu - chi năm 2019 (chi ngân sách chiếm 62%/tổng dự toán giao đầu năm), tỷ lệ thu học phí chiếm 60%/tổng dự toán giao;

+ Việc quản lý tiền mặt: Tiền mặt tồn quỹ ít, đơn vị đã mở sổ quỹ, khóa sổ theo quy định, số liệu trên sổ quỹ khớp đúng với sổ sách kế toán; hằng tháng, đơn vị có thực hiện việc kiểm quỹ;

+ Quản lý công nợ: thanh toán tạm ứng kịp thời không còn số dư; mở sổ theo dõi chi tiết tạm ứng;

+ Việc quản lý các nguồn thu (học phí, vệ sinh, BHYT trích lại): Chứng từ thu: Đơn vị sử dụng đúng chứng từ thu theo quy định; mức thu: thực hiện đúng theo quy định hiện hành;

+ Việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: chi trả tiền thai sản, ốm đau, nghỉ hưu, nộp các khoản bảo hiểm theo lương đúng quy định, kịp thời;

+ Việc quản lý tài sản: Nhà trường đã ban hành Quy chế quản lý tài sản để quản lý tài sản trong nhà trường; cập nhật khá đầy đủ tài sản, công cụ phát sinh vào sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý;

+ Việc thực hiện công khai: Đầu năm học, nhà trường đã thông báo công khai các khoản thu và chế độ miễn, giảm cho học sinh. Sau khi Sở GDĐT giao dự toán, nhà trường đã công khai dự toán thu, chi và danh mục mua sắm tài sản tại bảng thông báo 3 công khai phòng Hội đồng;

+ Việc tự kiểm tra tài chính theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: Ngày 01/7/2019, nhà trường đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-THPTTPH về việc tự kiểm tra tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của đơn vị và có biên bản kiểm tra kèm theo.

- Hạn chế:

­+ Việc quản lý Nguồn ngân sách và các nguồn thu (học phí, vệ sinh, BHYT trích lại): thanh toán tiền bồi dưỡng cho giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi không có thời khóa biểu phân công tiết dạy cụ thể làm cơ sở thanh toán (từng giáo viên, từng môn) mà nhà trường chỉ có lịch ghi ngày thứ Năm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi; một số dự toán không có báo giá làm cơ sở đề xuất (thuê âm thanh, trang trí sân khấu tổ chức Ngày Hội văn hóa dân gian); mua sắm công cụ, dụng cụ, sửa chữa, thay thế tài sản không có biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng làm cơ sở thay thế, sửa chữa;

+ Đối với công tác quản lý tài sản: việc sửa chữa tường rào, san lấp mặt bằng với giá trị: 67.634.000đ và sửa chữa lát nền 03 phòng học 307 đến 309 với giá trị: 97.244.000 đồng (02 hạng mục sửa chữa này đều hợp đồng với Công ty Xây dựng-Thương mại-Du lịch Doanh Thức Việt) được thực hiện chưa đúng theo Công văn số 1176/SGDĐT-KHTC ngày 25/4/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn công tác sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn phí được để lại; cụ thể: dự toán không được đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thẩm tra dự toán, không trình Sở GDĐT phê duyệt quyết toán công trình theo quy định tại Điểm c, Khoản 8, Điều13 của Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

+ Việc tự kiểm tra tài chính theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC: các nội dung tự kiểm tra của Ban thanh tra nhân dân chưa thực hiện đầy đủ theo đúng các nội dung quy định tại Chương II, Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC.

2. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học

a) Việc lập, sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên có các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ trường trung học và các hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT; không có tình trạng yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Nhà trường đã triển khai tốt việc thực hiện sử dụng sổ điểm điện tử theo hướng dẫn của Sở GDĐT, thực hiện in ấn, và bảo quản đúng quy định. Tuy vậy, nhà trường có một số sai sót như sau:

- Sổ ghi đầu bài chưa đóng dấu mỗi cuối tuần;

- Một số kế hoạch tổ chuyên môn chưa có phê duyệt của Ban giám hiệu (Toán, Hóa học, Địa lí, TD-QP);

- Một số công văn, kế hoạch liên quan đến công tác chuyên môn mà Sở GDĐT đã ban hành từ đầu năm học (Kỳ thi chọn đội tuyển HSG quốc gia; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố; Hướng dẫn nhiệm vụ các bộ môn năm học 2019 - 2020) vẫn chưa được lưu đầy đủ; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học của nhà trường thiếu căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch (Công văn 2561/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2019 của Sở GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 - 2020).

b) Việc biên soạn phân phối chương trình, thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp dạy học

Việc biên soạn phân phối chương trình của giáo viên cơ bản theo hướng dẫn của Bộ và của Sở GDĐT. Thời khóa biểu còn có một số môn được chia 02 tiết/buổi chưa phù hợp; chưa thể hiện cụ thể tiết nào là dạy chính khóa, tiết nào là dạy tự chọn để dễ dàng trong việc thực hiện và quản lý cũng như làm căn cứ cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Việc dạy học tự chọn đối với 14 lớp có tiết học tự chọn được thực hiện theo Chương trình xã hội hóa Tiếng Anh là chưa đảm bảo đủ số tiết tự chọn theo quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT ngày 05/5/2006).

Việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học là có nhưng còn hạn chế; chưa tổ chức tốt các hoạt động học để người học phát huy các năng lực và phẩm chất.

3. Việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trường học

Về cơ bản, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên đã triển khai thực hiện và lưu trữ hồ sơ đầy đủ các nội dung về đảm bảo an toàn trong trường học theo quy định tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và Thông tư số 36/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; theo Hướng dẫn số 1432//HD-SGDĐT ngày 19/9/2019 về việc Hướng dẫn triển khai công tác Chính trị tư tưởng; học sinh, sinh viên; hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2019 - 2020.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: việc thiết lập biên bản để lưu hồ sơ công tác y tế chưa đúng như thực tế diễn ra; chậm ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học; thực hiện Hợp đồng cho thuê dịch vụ đối với căn tin trong trường chưa đúng chỉ đạo của Sở GDĐT. Những hạn chế này thuộc về trách nhiệm của Hiệu trưởng do chưa kịp thời kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở và chưa nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

4. Trách nhiệm thực hiện quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Về cơ bản, Hiệu trưởng đã thực hiện quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tuy vậy, Trường chưa có Báo cáo 9 tháng đầu năm 2019 theo Công văn số 313/SGDĐT-TTr ngày 02/02/2015 của Sở GDĐT về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (đã nhắc lại tại Công văn số 2536/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020).

Theo kiến nghị của Đoàn thanh tra, Hiệu trưởng đã thực hiện công khai các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT trên trang thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ http://thaiphiendn.edu.vn và đã trang bị sách liên quan đến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại Tủ sách pháp luật ở thư viện trường.

5. Việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

Trường đã thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg theo quy định. Tuy nhiên, việc lấy số văn bản đi chưa đúng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Trách nhiệm để xảy ra các sai sót, hạn chế đã nêu trên thuộc về Hiệu trưởng và các cá nhân giúp việc có liên quan trong quá trình quản lý điều hành tại Trường.

6. Kiến nghị biện pháp xử lý

Trường THPT Thái Phiên tiếp tục duy trì, phát huy những ưu điểm, những kết quả đạt được và nghiêm túc khắc phục các sai sót, hạn chế đã nêu trên. Ngoài ra, Trường THPT Thái Phiên cần chú ý thực hiện một số nội dung như sau:

- Ban hành văn bản phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV;

- Trang bị thêm các tài liệu liên quan đến giáo dục phòng, chống tham nhũng theo Công văn số 2058/SGDĐT-TTr ngày 15/8/2017 của Sở GDĐT về việc giới thiệu về giáo dục phòng, chống tham nhũng, Công văn số 2769/SGDĐT-TTr ngày 17/9/2018 của Sở GDĐT về việc giới thiệu tài liệu về giáo dục đạo đức liêm chính tại Tủ sách pháp luật ở thư viện trường;

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định;

- Chỉ đạo các giáo viên tăng cường dự giờ, sử dụng đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học;

- Thống nhất ma trận các bài kiểm tra trong tổ chuyên môn; tổ chức kiểm tra đảm bảo tính khách quan, công bằng;

- Thống nhất các mẫu kế hoạch để các tổ chuyên môn thực hiện đồng bộ và phê duyệt các kế hoạch tổ chuyên môn còn thiếu;

- Tổ chức thực hiện việc dạy học tự chọn đủ số tiết theo quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT; đồng thời, tiến hành dạy bù cho đủ số tiết tự chọn bị thiếu trước khi kiểm tra học kỳ I và tổ chức thực hiện chương trình xã hội hóa Tiếng Anh theo Công văn số 2111/SGDĐT-KHTC;

- Việc quản lý, tổ chức dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi cần được cụ thể hóa các loại hồ sơ: kế hoạch, phân công, thời khóa biểu, giáo án, sổ theo dõi giáo viên và học sinh các buổi học nhằm làm căn cứ để thanh toán tiền bồi dưỡng cho giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác thanh tra, kiểm tra;

- Đối với dịch vụ trong trường học (cho thuê căn tin, giữ xe), đơn vị thực hiện theo Công văn số 2541/SGDĐT-KHTC ngày 31/8/2018 của Sở GDĐT về việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết.

Yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên công khai kết luận thanh tra bằng cách niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả việc khắc phục các vấn đề đã nêu (qua Thanh tra Sở) trước ngày 26/12/2019./.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 2 9 4 0 4 3 7
Hôm nay: 1678
Hôm qua: 6482
Tháng này: 36475
Tổng cộng: 0012940437