Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

        Xem với cỡ chữ    

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo đã nhận được sự quan tâm, đóng góp của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với các hình thức: tiền, hiện vật, đất đai, công lao động,...

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo đúng mục đích và đem lại hiệu quả thiết thực, Bộ đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục (gọi chung là các trường) trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:

            -Đối với các khoản viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho:

Các trường được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật. Đây là nguồn thu hợp pháp của các trường. Các nguồn thu này phải được ghi chép, quản lý thống nhất qua hệ thống sổ sách kế toán và được chi tiêu theo thỏa thuận với các nhà tài trợ và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 3 0 9 2 1 0
Hôm nay: 846
Hôm qua: 2595
Tháng này: 76202
Tổng cộng: 0011309210