Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

THÔNG BÁO

Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 6954/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

 

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Họ và tên: Lê Thị Bích Thuận

- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách     

- Điện thoại cơ quan: 0236. 3821066

- Điện thoại di động: 0913 443 939  

- Hộp thư điện tử: thuanltb1@danang.gov.vn

2. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Trong trường hợp Giám đốc Sở không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì Giám đốc Sở ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Việc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. 

 

Thông tin của Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: http://danang.edu.vn  trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền có hiệu lực.

 

3. Địa điểm, hình thức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin

- Hình thức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện theo Điều 4 của Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.   

- Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, tầng 21, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Kính thông báo các cơ quan, đơn vị được biết./.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. ĐÀ NẴNG

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 2 7 6 6 2 4
Hôm nay: 7823
Hôm qua: 4767
Tháng này: 131868
Tổng cộng: 0013276624