TRANG CHỦ       TỔ CHỨC-LIÊN HỆ       TIN TỨC       VĂN BẢN       THƯ VIỆN-TÀI NGUYÊN       DỊCH VỤ CÔNG       TRA CỨU ĐIỂM           
  #title#  
#content#

Tìm kiếm  

Nội bộ
Internet (Google)
RSS


 

Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng
07/09/2009


 - Địa chỉ: Tầng 21 Trung tâm hành chính

             Số 24 Trần Phú, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng 

 - Điện thoại: 05113.821066   

 - Website: http://danang.edu.vn/    

 - Email: vanphong.sodanang@moet.edu.vn; sgddt@danang.gov.vn

 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA SỞ
1. Chức năng

- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo;
- Sở GD&ĐT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Sở GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GD&ĐT
1. Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở có 04 người:  01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
2. Cơ cấu tổ chức
Sở GD&ĐT gồm có: Văn phòng Sở, Thanh Tra Sở, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch –Tài chính và 06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (sau đây gọi chung là các phòng thuộc Sở); cụ thể:
- Phòng Giáo dục Mầm non (GDMN);
- Phòng Giáo dục Tiểu học (GDTH);
- Phòng Giáo dục Trung học (GDTrH);
- Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp- Giáo dục Thường xuyên (GDCN-GDTX);
- Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên (CTHS-SV);
- Phòng Công nghệ thông tin- Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (CNTT-KT&KĐCLGD).
 
· Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng
   

 


 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ mới: 48 Nguyễn Du, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Số điện thoại: (0511)3821066
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet
Thiết kế và hỗ trợ bởi BC-Portal, BITCO JSC