Xuất bản thông tin

Tuyên truyền về Luật An ninh mạng và định hướng sử dụng internet, mạng xã hội thực hiện Công tác thanh niên và Hưởng ứng Tháng thanh niên 2019

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng Chính trị an ninh nội bộ (PA83), Công an thành phố tổ chức 15 chương trình truyền thông điểm về Luật An ninh mạng, định hướng sử dụng internet, mạng xã hội theo kế hoạch liên ngành Giáo dục và Đào tạo và Công an thành phố thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT, năm 2019. Chương trình tuyên truyền nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Quyết định số 9235/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 về Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Chương trình hành động số 41-Ctr/TU ngày 03/9/2015 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới" và Kế hoạch số 9632/KH-UBND ngày 07/12/2015 về Thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.

 

Trong năm 2019, ngoài nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 6006/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của UBND thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng GDĐT các quận, huyện và các trường học, trung tâm trực thuộc tập trung vào 04 nội dung trọng tâm sau:

 

1.  Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại: Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành Giáo dục; Chỉ thị số 24/CT-TU ngày 10/8/2009 của Thành ủy Đà Nẵng về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Đà Nẵng"; Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Đề án Thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học, trung tâm trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng tháng, từng học kỳ, năm học về phòng chống bạo lực học đường; tăng cường các hình thức giáo dục, tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; phối hợp với các tổ chức đoàn, hội, đội trường học tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Nói không với hành vi bạo lực".

 

 

3. Cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 9632/KH-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về Thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; Chương trình hành động số 41-Ctr/TU ngày 03/9/2015 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới", phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục thế hệ trẻ có đạo đức, khát vọng, hoài bão, phấn đấu trong học tập và rèn luyện trở thành những công dân có ích, góp phần tích cực trong xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Thành phố an bình, đáng sống; hình thành nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trong thanh thiếu niên;

 

4. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương xây dựng chương trình hành động, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị, trường học và toàn thể CB,GV,NV,HSSV thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự trong tình hình mới; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa".

 

Với sự phối hợp hiệu quả giữa liên ngành giáo dục và đào tạo, công an thành phố, các chương trình truyền thông sẽ đến với hơn 12.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong năm 2019, góp phần lớn cung cấp, cập nhật, trang bị kiến thức kỹ năng cho học sinh trong khai thác thông tin bổ ích trên internet cũng như ứng phó với tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; các chương trình truyền thông tại các trường học là hoạt động cụ thể hóa các chủ trương "Thành phố 4 an", "Năm văn hóa, văn minh đô thị".

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

0 0 1 1 9 0 2 8 1 0
Hôm nay: 1797
Hôm qua: 2468
Tháng này: 79647
Tổng cộng: 0011902810