Xuất bản thông tin

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới thay thế khối nhà đa năng - Trường THCS Lê Lợi

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây dựng

6.92.017

Ngân sách thành phố

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III, III

năm

2020

Trọn gói

90 ngày

4

Mua sắm thiết bị

165.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III, III

năm

2020

Trọn gói

15 ngày

 

 

Các tổ chức quan tâm có thể theo dõi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn./.

                                                             

Phòng Kế hoạch – Tài chính

0 0 1 4 2 6 2 9 0 8
Hôm nay: 2018
Hôm qua: 3041
Tháng này: 63028
Tổng cộng: 0014262908