Xuất bản thông tin

Công khai kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (tính từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021)

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian qua như sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 68

- Tổng số hồ sơ đã xử lý: 68. Trong đó:

          + Đúng hạn: 7;

          + Sớm hạn: 55;

          + Chưa đến hạn: 6;

          + Trễ hạn: 0 ./.

(Đính kèm báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ trong tháng).
0 0 1 6 3 3 6 8 3 0
Hôm nay: 2729
Hôm qua: 5009
Tháng này: 51120
Tổng cộng: 0016336830