Xuất bản thông tin

Công khai kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021)

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian qua như sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 122

Tổng số hồ sơ đã xử lý: 115. Trong đó:

                   + Đúng hạn: 24;

                   + Sớm hạn: 90;

                   + Chưa đến hạn: 07;

                   + Trễ hạn: 01 ./.

(Đính kèm báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ trong tháng).

 

VĂN PHÒNG SỞ
0 0 1 6 5 4 0 4 2 1
Hôm nay: 2008
Hôm qua: 4454
Tháng này: 89371
Tổng cộng: 0016540421