Xuất bản thông tin

Quy định chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Đối tượng áp dụng

a) Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng đảm bảo những điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Quy định chính sách

a) Hỗ trợ trẻ em mầm non quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này với mức hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ/tháng.

Hồ sơ, trình tự, thời gian và phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ.

b) Hỗ trợ giáo viên mầm non quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này với mức hỗ trợ: 800.000 đồng/người/tháng.

Số lượng giáo viên được hưởng hỗ trợ; thời gian hưởng hỗ trợ; hồ sơ, trình tự thực hiện, phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố giao trong dự toán hằng năm cho ngành giáo dục theo phân cấp quản lý, nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Ngoài ra, trong năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố về chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động theo khoản 1 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP: "được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 01 lần, bao gồm: trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Mức hỗ trợ tối thiểu là 20 (hai mươi) triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập"./.

(Chi tiết theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND đính kèm).

 

                                                     Phòng Kế hoạch – Tài chính
0 0 1 6 0 6 6 3 0 8
Hôm nay: 53
Hôm qua: 3251
Tháng này: 77216
Tổng cộng: 0016066308