Giám đốc

Lê Thị Bích Thuận
Lê Thị Bích Thuận

Điện thoại cơ quan: 02363821069

Email liên lạc: thuanltb1@danang.gov.vn

Phó Giám đốc

Trần Nguyễn Minh Thành
Trần Nguyễn Minh Thành

Điện thoại cơ quan: 02363821852

Email liên lạc: thanhtnm@danang.gov.vn

Mai Tấn Linh
Mai Tấn Linh

Điện thoại cơ quan: 02363849585

Email liên lạc: linhmt@danang.gov.vn

Phạm Tấn Ngọc Thụy
Phạm Tấn Ngọc Thụy

Điện thoại cơ quan: 02363821071

Email liên lạc: thuyptn@danang.gov.vn